14th January 2017

Blog

Nederlands hieronder

Tribodar Freedom Learning

English

In the Portuguese Alentejo, a Belgo-Portuguese-Italian group is starting an original unschooling

project. You could say unschooling is a sort of homeschooling that doesn’t use a fixed curriculum,

leaving the choice of the learning trajectory up the the learner himself. This means there are no

obliged classes or lessons to learn. At first glance this may sound like a radical idea, but a little

reflection quickly reveals there are important advantages to this technique. The most obvious one

is that the child is guided by his own motivation to learn. Once motivated, children become real

learning sponges. They can absorb huge quantities of information of all kinds in a playful manner.

Further advantages can be found in the fact that the learning path always fits the learner and that

children can explore every imaginable area of interest. The child learns to learn and take

responsibility for his skills and knowledge. In our rapidly changing information society, this skill

is more valuable than anything a fixed curriculum could provide. By being used to build their own

learning environment, unschoolers become flexible learners who easily adapt to new conditions

and environments.

A disadvantage of unschooling lays in the fact that the children usually spend a lot of time at

home, and don’t have regular contacts with a bigger group of peers. It is precisely this difficulty

Tribodar Freedom Learning seeks to overcome. By providing a collective infrastructure for the

learners, the project seeks to attract unschooling families to come and live in the area, so that their

children can play and learn together. This way the children can learn from a bigger number of

adults and, not to forget, from each other. The parents, on the other hand, can free up more time for

work and household tasks, be fully present when spending time with the children and more

importantly, learn from each other and the children too. This makes this education project a real

family endeavor. Children and adults alike, keep developing their skills, knowledge and

spirituality, for life. This is a real application of the conscept of lifelong learning.

To make all this possible, Tribodar is building a beautiful ecological roundhouse, which will

become the beating heart of the project. It is there that children will find lots of toys and learning

resources, and play their way into adulthood. The roundhouse will complement the already

existing infrastructure including a kitchen, bathroom, eco-toilets, permaculture garden and many

smaller learning areas. To finance the new building, the ‘un-school’ is organizing a crowdfunding

campaign. This way of raising money has been chosen to keep the costs of the project down and

make it affordable to all sorts of families. Enthusiasts from all corners of the world have already

contributed to the campaign. The organizers are hoping enough people will understand the value

this project has in demonstrating that another way of educating the next generations is possible,

and help contribute to the goal.

Tribodar Freedom Learning will open it’s doors in September and can already count on the

enthusiasm of many parents. The number of families who are deluded with the official education

system is growing rapidly, and with it the need for alternative projects like Tribodar. As bit by bit,

scientific studies are showing that unschooling actually works and raises happy children into a

fulfilled and accomplished adulthood, the hope grows that one day, governments will support this

kind of education and allow greater freedom to parents and children to choose their preferred

schooling option.

To contribute to the current crowdfunding campaign, go to https://www.indiegogo.com/projects/tribodar-families-project-alternative/x/15960389#/

Nederlands

In de Portugeesche Alentejo, is een Belgo-Portuguees-Italiaanse groep bezig met het opstarten van

een origineel unschooling projekt. Unschooling is een soort van thuis ondericht, waarbij geen

gebruik wordt gemaakt van een vast curiculum. De keuze van het leertraject ligt dus geheel bij de

leerling. Dit betekent dat het kind niet gebonden is door verplichte lessen of onderwerpen. Dit lijkt

op het eerste gezicht misschien wat radicaal, maar een nadere beschouwing brengt al gauw de vele

voordelen van deze methode aan het licht. De meest voor de hand liggende, is dat het kind door

zijn eigen ervaring geleid wordt in zijn leerweg. Eenmaal gemotiveerd, zijn kinderen echte

leersponzen. Ze kunnen enorme hoeveelheden informatie verwerken van allerlei aard op een

speelse manier.

Het is uiteraard ook een groot voordeel dat de leerling steeds de leermethoden kiest die het beste

bij hem passen, dat hij altijd op zijn eigen tempo kan werken en dat hij zelf aan het stuur staat bij

het bepalen van de studie-inhoud. Het kind leert leren and verantwoordelijkheid te nemen for zijn

eigen kunnen en kennen. In onze snel veranderende informatiemaatschappij, is flexibiliteit en

zelfgemotiveerd zijn waardevoller dan wat eender welk vast curriculum zou kunnen verschaffen.

Omdat unschoolers gewend zijn hun eigen leeromgeving samen te stellen, worden ze veelzeidigeg

leerlingen die zich makkelijk aan nieuwe omstandigheden aanpassen.

Dat de kinderen vaak veel thuiszitten, zonder de interactie met klasgenoten, is dan weer een nadeel

van unschooling. Het is dan ook precies deze moeilijkheid die Tribodar Freedom Learning wil

aanpakken. Door een collectieve infrastructuur voor de leerlingen aan te bieden, trekt het project

famillies aan die hun kinderen unschoolen en zich in de nabeiheid komen vestigen, zodat hun

kinderen samen kunnen spelen en leren. Op deze manier leren de kinderen van een groter aantal

volwassenen, en niet te vergeten, val elkaar. De ouders, van hun kant, kunnen meer tijd vrijmaken

voor werk en huishoudklussen. Wanneer ze met hun kinderen in Tribodar zijn, kunnen ze dan al de

aandacht geven die hun kinderen op dat moment nodig hebben. Uiteraard is er geen limiet op de

leeftijd van de leerlingen van het project, en leren ook de volwassenen steeds bij door omgang met

de kinderen en met elkaar. Dit maakt Tribodar een echt famillieproject. Kinderen en volwassenen

werken er aan het ontwikkelen van hun vaardigheden, kennis en spiritualiteit. Je kan zeggen dat dit

een echte toepassing is van levenslang leren (lifelong learning).

Om dit alles mogelijk te maken, bouwt Tribodar een mooi ecologisch rondhuis, dat het kloppend

hart zal worden van het project. Daarin zullen de kinderen een zee van speelgoed en spullen vinden

die hun leerprocess ondersteunen; daar kunnen ze spelend volwassen worden. Het rondhuis zal de

reeds bestaande infrastructuur aanvullen, zoals de keuken, badkamer, eco-wc, permacultuur tuin,

en de vele kleinere leerruimtes die het project reeds heeft uitgewerkt. Om het nieuwe gebouw te

financieren, organiseert de ‘un’shcool een crowdfunding campagne. Deze manier van geld

verzamelen is gekozen om de kosten van het project te beperken, en het betaalbaar te houden voor

alle soorten gezinnen. Het grootste deel van de investering tot dusver werd gedragen door de

oprichters. Nu wordt de laatste etape mogelijk gemaakt, dankzij de vrijgevige steun van

sympathisanten wereldwijd, die reeds een bijdrage leverden aan de campagne. De hoop is nu groot

dat genoeg mensen dit project en zijn bijdrage aan een nieuwe vorm van onderwijs, naar waarde

zullen weeten te schatten, en het doel van helpen bereiken.

Tribodar Freedom Learning opent zijn deuren in September, maar kan nu reeds rekenen op het

enthusiasme van vele ouders. Het aantal famillies die ontevreden zijn over het officiële

onderwijssysteem groeit snel waardoor alternatieve onderwijsvormen zoals unschooling aan

belang winnen. Steeds meer studies tonen aan dat vrijer onderwijs en unschooling echt werken en

uit gelukkige kinderen evenwichtige en zelfstandige volwassen voortbrengt. De resutaten van zulk

onderzoek voeden de hoop dat, in de toekomst, overheden projecten zoals Tribodar zullen steunen

en ouders en kinderen meer vrijheid zullen laten om zelf te kiezen welke vorm van onderweis bij

hen past.

Om bij te dragen tot de huidige crowdfunding campagne surf naar  https://www.indiegogo.com/projects/tribodar-families-project-alternative/x/15960389#/